FAQ

1) Wat gebeurt er met mijn spaargeld op de datum van het stopzetten van de Spaarrekening (7 december 2015)?

De afsluiting van uw Spaarrekening Plus bestaat uit drie stappen:

 1. Optima Bank betaalt de verworven interesten (basisrente en getrouwheidspremie) uit op uw spaarrekening.
 2. Optima Bank plaatst de totale som (kapitaal + interesten) over naar uw zichtrekening.
 3. Op uw zichtrekening betaalt Optima Bank een bijkomende vergoeding voor de bedragen op uw spaarrekening waarvoor volgens de wettelijke bepalingen geen getrouwheidspremie verschuldigd is. Deze vergoeding is gelijk aan het percentage van de toepasselijke getrouwheidspremie voor:
  • Gelden gestort tot 22 september 2014 die op 7 december 2015 geen 12 maanden op rekening staan en dit voor de periode tussen de storting en 7 december 2015;
  • Gelden gestort tot 22 september 2014 die op 7 december 2015 meer dan 12 maanden op rekening staan en dit voor de periode tussen de start van de nieuwe verwervingsperiode en 7 december 2015.

Deze drie stappen gebeuren door Optima Bank voor alle Spaarrekeningen Plus op 7 december 2015 . U hoeft daarvoor zelf niks te ondernemen.

Daarna kan u zelf vrij beschikken over de gelden op uw zichtrekening. U kan deze overschrijven via de Web Banking naar een andere rekening. Indien u niet over Web Banking beschikt, kan u een schriftelijke opdracht tot overschrijving bezorgen.

2) Waarom zie ik het bedrag van de vergoeding niet op mijn rekeninguittreksel?

U zal per post een rekeninguittreksel toegestuurd krijgen met betrekking tot de afsluiting van uw spaarrekening en de uitbetaalde interesten. Daarop kan u enkel de interesten die op uw spaarrekening werden uitbetaald, terugvinden (zijnde de verworven basisrente en getrouwheidspremie).

De vergoeding wordt uitbetaald op uw zichtrekening; deze is zichtbaar in de rekeninguittreksels van uw zichtrekening die u in uw Web Banking kan consulteren of die u volgens de gekozen periodiciteit per post ontvangt indien u niet over een abonnement Web Banking beschikt.

3) Wat indien ik zelf vroeger mijn Spaarrekening afsluit?

De vergoeding is enkel geldig voor de spaarders die hun Spaarrekening Plus aanhouden tot op de dag van de afsluiting door Optima Bank. Indien u zelf vroeger beslist om uw geld, geheel of gedeeltelijk, over te schrijven naar een rekening bij een andere instelling en/of uw rekening af te sluiten, dan verliest u het recht op deze vergoeding.

4) Wanneer is de basisrente en de getrouwheidspremie verworven?

Volgens de wettelijke voorwaarden is de basisrente dagelijks verworven en de getrouwheidspremie na 12 onafgebroken maanden. De uitbetaling van de verworven basisrente gebeurt jaarlijks en de uitbetaling van de verworven getrouwheidspremie gebeurt op de eerste dag na het trimester waarin die premie verworven is.

5) Wat indien ik verschillende spaarrekeningen heb?

De spaarrekeningen worden per type opgezegd. Voor elk type spaarrekening ontvangt of ontving u een afzonderlijke communicatie. Indien u titularis bent van verschillende types spaarrekening, voorbeeld een Spaarrekening en een Spaarrekening Plus, dan geldt de opzegbrief van 5 oktober 2015 enkel voor de Spaarrekening Plus.

6) Wat gebeurt er met mijn zichtrekening, debetkaart, kredietkaart?

De andere bancaire producten blijven bestaan tot nader bericht van Optima Bank. Voor al deze producten geldt eveneens dat u 2 maand voorafgaand zult geïnformeerd worden van de beëindiging.

7) Wat indien ik geen Web Banking heb?

Indien u niet over een abonnement Web Banking beschikt, dan kan u Optima Bank een schriftelijke overschrijvingsopdracht bezorgen. Deze dient steeds vergezeld te zijn van een handtekening en een kopie van uw identiteitskaart.

8) Hoeveel kan ik overschrijven via de Web Banking?

Om veiligheidsredenen zijn de transacties via de Web Banking beperkt tot een dagelijks bedrag van € 100.000,00. Indien u een groter bedrag wenst over te schrijven, dan vragen wij u om dit over verschillende dagen te spreiden.

Wat betekent de opzeg van de debetkaarten en kasfaciliteiten?

De opzeg van de debetkaarten betekent dat uw Bancontact/Mister Cash-kaart verbonden aan uw zichtrekening niet langer bruikbaar zal zijn vanaf 1 december 2015.
De opzeg van de kasfaciliteit betekent dat wanneer u de uitdrukkelijke mogelijkheid werd geboden om bedragen op te nemen die het beschikbare tegoed op de zichtrekening te boven gaan (u heeft de mogelijkheid dat uw zichtrekening een negatief saldo vertoont), dit niet langer mogelijk zal zijn vanaf 1 december 2015.

Betekent de opzeg van de debetkaarten en kasfaciliteiten eveneens de opzeg van mijn zichtrekening?

Neen – enkel uw Bancontact /Mister Cash-kaart en uw eventuele kasfaciliteit verbonden aan uw zichtrekening worden opgezegd. Dit betekent dat uw zichtrekening blijft bestaan. Het is enkel indien uw zichtrekening een nulsaldo vertoont en u geen ander product heeft bij Optima Bank, dat de zichtrekening automatisch voor u zal worden afgesloten op 30 november 2015.

Ben ik verplicht om het positief saldo van mijn zichtrekening over te schrijven naar een andere financiële instelling tegen 1 december 2015?

Neen – uw zichtrekening blijft bestaan en u kan het positief saldo gewoon op uw zichtrekening laten staan. Uiteraard hebt u wel de mogelijkheid om het saldo over te schrijven naar een andere financiële instelling; dit kan via de web banking Optima Online of via een gehandtekende opdracht tot overschrijving die u bezorgt aan de dienst Back Office (accounts@optima.be).

Welke stappen ben ik verplicht te ondernemen tegen 1 december 2015 ingevolge de opzeg van de debetkaarten en kasfaciliteiten?

U dient enkel iets te ondernemen indien uw rekening een negatief saldo vertoont (ingevolge het wegvallen van de kasfaciliteit). In dat geval vragen we om uw zichtrekening aan te zuiveren tegen 1 december 2015. Bij een positief saldo of een nulsaldo hoeft u helemaal niks te ondernemen.

Wat gebeurt er met mijn spaargeld op de datum van het stopzetten van de Spaarrekening (2 november 2015)?

De afsluiting van uw Spaarrekening bestaat uit drie stappen:

 • Optima Bank betaalt de verworven interesten (basisrente en getrouwheidspremie) uit op uw spaarrekening.
 • Optima Bank plaatst de totale som (kapitaal + interesten) over naar uw zichtrekening.
 • Op uw zichtrekening betaalt Optima Bank een bijkomende vergoeding voor de bedragen op uw spaarrekening waarvoor volgens de wettelijke bepalingen geen getrouwheidspremie verschuldigd is. Deze vergoeding is gelijk aan het percentage van de toepasselijke getrouwheidspremie voor:
  • Gelden die op 2 november 2015 geen 12 maanden op rekening staan en dit voor de periode tussen de storting en 2 november 2015;
  • Gelden die op 2 november 2015 meer dan 12 maanden op rekening staan en dit voor de periode tussen de start van de nieuwe verwervingsperiode en 2 november 2015.

Deze drie stappen gebeuren door Optima Bank voor alle Spaarrekeningen op 2 november 2015. U hoeft daarvoor zelf niks te ondernemen. Daarna kan u zelf vrij beschikken over de gelden op uw zichtrekening. U kan deze overschrijven via de Web Banking naar een andere rekening. Indien u niet over Web Banking beschikt, kan u een schriftelijke opdracht tot overschrijving bezorgen.

Waarom zie ik het bedrag van de vergoeding niet op mijn rekeninguittreksel?

U zal per post een rekeninguittreksel toegestuurd krijgen met betrekking tot de afsluiting van uw spaarrekening en de uitbetaalde interesten. Daarop kan u enkel de interesten die op uw spaarrekening werden uitbetaald, terugvinden (zijnde de verworven basisrente en getrouwheidspremie). De vergoeding wordt uitbetaald op uw zichtrekening; deze is zichtbaar in de rekeninguittreksels van uw zichtrekening die u in uw Web Banking kan consulteren of die u volgens de gekozen periodiciteit per post ontvangt indien u niet over een abonnement Web Banking beschikt.

Wat indien ik zelf vroeger mijn Spaarrekening afsluit?

De vergoeding is enkel geldig voor de spaarders die hun Spaarrekening aanhouden tot op de dag van de afsluiting door Optima Bank. Indien u zelf vroeger beslist om uw geld, geheel of gedeeltelijk, over te schrijven naar een rekening bij een andere instelling en/of uw rekening af te sluiten, dan verliest u het recht op deze vergoeding.

Ik betaal mijn facturen van de elektriciteits-, water-, telefoon-, .... maatschappij via domiciliëring, wat moet ik doen ?

Sinds 2014 verlopen alle domiciliëringen via een nieuwe procedure, waarbij het de schuldeiser is die het domiciliëringscontract beheert. We raden u dan ook aan om ook met hen zo snel mogelijk contact op te nemen, met de vraag om voortaan de domiciliëring te innen via uw nieuwe rekening. Dus met de vraag om uw domiciliëring te wijzigen kan u niet langer terecht bij uw bank (noch bij uw oude bank, Optima, noch bij uw nieuwe bank), maar dient u rechtstreeks contact op te nemen met de schuldeiser, i.c. de elektriciteits-, water-, telefoon-, ... maatschappij.
Om geen enkele schuldeiser te vergeten (sommige bieden immers maar 1 maal per jaar een domiciliëring ter betaling aan), raden we u nogmaals aan om even de historiek van uw rekening van de voorbije 12 maanden te overlopen.

Wanneer is de basisrente en de getrouwheidspremie verworven?

Volgens de wettelijke voorwaarden is de basisrente dagelijks verworven en de getrouwheidspremie na 12 onafgebroken maanden. De uitbetaling van de verworven basisrente gebeurt jaarlijks en de uitbetaling van de verworven getrouwheidspremie gebeurt op de eerste dag na het trimester waarin die premie verworven is.

Wat zijn de huidige rentevoeten die van toepassing zijn op mijn spaarrekening?

Voor alle gereglementeerde spaarrekeningen die bij Optima Bank aangeboden werden, zijn de rentevoeten te raadplegen via: https://www.optima.be/nl/uw-rekeningen. Daar kan u ook alle documenten terug vinden, zoals de tarieflijst, de productfiche en de Essentiële Spaardersinformatie.

Wat gebeurt er met de andere gereglementeerde spaarrekeningen?

De andere gereglementeerde spaarrekening (zijnde de Spaarrekening Plus) blijft doorlopen. U zal daarover in de komende maanden nog een bericht krijgen; ook hier geldt dat de titularissen van deze rekening 2 maanden voorafgaand geïnformeerd zullen worden van de beëindiging.

Wat indien ik verschillende spaarrekeningen heb?

De spaarrekeningen worden per type opgezegd. Voor elk type spaarrekening ontvangt u een afzonderlijke communicatie. Indien u titularis bent van verschillende types spaarrekening, voorbeeld een Spaarrekening en een Spaarrekening Plus, dan geldt de opzegbrief van 2 september 2015 enkel voor de Spaarrekening. De Spaarrekening Plus blijft doorlopen tot verder bericht van Optima Bank. Ook hier geldt dat u 2 maanden voorafgaand geïnformeerd zult worden van de beëindiging.

Wat gebeurt er met mijn zichtrekening, debetkaart, kredietkaart?

De andere bancaire producten blijven bestaan tot nader bericht van Optima Bank. Voor al deze producten geldt eveneens dat u 2 maand voorafgaand zult geïnformeerd worden van de beëindiging.

Wat indien ik geen Web Banking heb?

Indien u niet over een abonnement Web Banking beschikt, dan kan u Optima Bank een schriftelijke overschrijvingsopdracht bezorgen. Deze dient steeds vergezeld te zijn van een handtekening en een kopie van uw identiteitskaart.

Hoeveel kan ik overschrijven via de Web Banking?

Om veiligheidsredenen zijn de transacties via de Web Banking beperkt tot een dagelijks bedrag van € 100.000,00. Indien u een groter bedrag wenst over te schrijven, dan vragen wij u om dit over verschillende dagen te spreiden.

Dit betekent onder meer dat de diensten verbonden aan de zichtrekening binnen afzienbare tijd zullen stopgezet worden, waardoor het zeer moeilijk wordt om uw zichtrekening nog langer te gebruiken voor uw dagelijks betalingsverkeer. Hierna enkele aandachtspunten :

Mijn loon, pensioen, werkloosheidsuitkering wordt op mijn Optima-zichtrekening gestort, wat moet ik doen ?

U kan het best zo snel mogelijk de uitbetalende instantie vragen om voortaan te storten op een rekening bij een andere bank. Hou er rekening mee dat zulke aanpassing bij de uitbetalende instantie meerdere weken tot 2 maanden kan duren. Sluit uw Optima-zichtrekening niet af vooraleer de uitbetalende instantie gestort heeft op uw nieuwe zichtrekening.

Hoe moet ik dit meedelen aan de uitbetalende instantie ?

Hiervoor bestaat er geen standaardprocedure. U dient de uitbetalende instantie te contacteren en zij zullen u zeggen wat precies te doen.

Heeft u ook al gedacht aan andere instanties waarvan u occasioneel of sporadisch geld ontvangt ?

Consulteer de historiek van uw rekening van het afgelopen jaar en misschien ontdekt u zo nog instanties van wie u geld ontvangen heeft en waarvan u in de toekomst nog geld zou kunnen ontvangen. Denk maar aan de mutualiteit, de verzekeringsmaatschappij, de fiscus, huurgelden, .... vergeet niet van ook deze instanties te vragen voortaan naar uw nieuw rekeningnummer te storten.

Ik betaal mijn facturen van de elektriciteits-, water-, telefoon-, .... maatschappij via domiciliëring, wat moet ik doen ?

Sinds 2014 verlopen alle domiciliëringen via een nieuwe procedure, waarbij het de schuldeiser is die het domiciliëringscontract beheert. We raden u dan ook aan om ook met hen zo snel mogelijk contact op te nemen, met de vraag om voortaan de domiciliëring te innen via uw nieuwe rekening. Dus met de vraag om uw domiciliëring te wijzigen kan u niet langer terecht bij uw bank (noch bij uw oude bank, Optima, noch bij uw nieuwe bank), maar dient u rechtstreeks contact op te nemen met de schuldeiser, i.c. de elektriciteits-, water-, telefoon-, ... maatschappij.
Om geen enkele schuldeiser te vergeten (sommige bieden immers maar 1 maal per jaar een domiciliëring ter betaling aan), raden we u nogmaals aan om even de historiek van uw rekening van de voorbije 12 maanden te overlopen.

Hebt u doorlopende opdrachten (huur,…)?

Uiteraard vragen we u om ook uw doorlopende opdrachten stop te zetten . U kunt deze indien u dat wenst opnieuw instellen bij uw nieuwe bank (bv. voor de betaling van de huur)

Kan ik mijn bankkaart blijven gebruiken ?

Vanaf 30 november zullen we ook deze dienst stopzetten. Vanaf 1 september kunnen er ook geen nieuwe kaarten, bijv. ter vervanging van een verloren of defecte kaart, meer afgeleverd worden.

1) Wat gebeurt er met mijn spaargeld op de datum van het stopzetten Spaarrekening Premium (1 juli 2015)?

De afsluiting van uw Spaarrekening Premium bestaat uit drie stappen:

 1. Optima Bank betaalt de verworven interesten (basisrente en getrouwheidspremie) uit op uw spaarrekening. 
 2. Optima Bank plaatst de totale som (kapitaal + interesten) over naar uw zichtrekening.
 3. Op uw zichtrekening betaalt Optima Bank een bijkomende vergoeding voor de bedragen op uw spaarrekening waarvoor volgens de wettelijke bepalingen geen getrouwheidspremie verschuldigd is. Deze vergoeding is gelijk aan het percentage van de toepasselijke getrouwheidspremie voor:
 • Gelden die op 1 juli 2015 geen 12 maanden op rekening staan en dit voor de periode tussen de storting en 1 juli 2015;
 • Gelden die op 1 juli 2015 meer dan 12 maanden op rekening staan en dit voor de periode tussen de start van de nieuwe verwervingsperiode en 1 juli 2015.

Deze drie stappen gebeuren door Optima Bank voor alle Spaarrekeningen Premium op 1 juli 2015. U hoeft daarvoor zelf niks te ondernemen. 

Daarna kan u zelf vrij beschikken over de gelden op uw zichtrekening. U kan deze overschrijven via de Web Banking naar een andere rekening. Indien u niet over Web Banking beschikt, kan u een schriftelijke opdracht tot overschrijving bezorgen. 

2) Waarom zie ik het bedrag van de vergoeding niet op mijn rekeninguittreksel?

U zal per post een rekeninguittreksel toegestuurd krijgen met betrekking tot de afsluiting van uw spaarrekening en de uitbetaalde interesten. Daarop kan u enkel de interesten die op uw spaarrekening werden uitbetaald, terugvinden (zijnde de verworven basisrente en getrouwheidspremie). 

De vergoeding wordt uitbetaald op uw zichtrekening; deze is zichtbaar in de rekeninguittreksels van uw zichtrekening die u in uw Web Banking kan consulteren of die u volgens de gekozen periodiciteit per post ontvangt indien u niet over een abonnement Web Banking beschikt.

3) Wat indien ik zelf vroeger mijn Spaarrekening Premium afsluit? 

De vergoeding is enkel geldig voor de spaarders die hun Spaarrekening Premium aanhouden tot op de dag van de afsluiting door Optima Bank. Indien u zelf vroeger beslist om uw geld, geheel of gedeeltelijk, over te schrijven naar een rekening bij een andere instelling en/of uw rekening af te sluiten, dan verliest u (gedeeltelijk) het recht op deze vergoeding. 

4) Wanneer is de basisrente en de getrouwheidspremie verworven?

Volgens de wettelijke voorwaarden is de basisrente dagelijks verworven en de getrouwheidspremie na 12 onafgebroken maanden. De uitbetaling van de verworven basisrente gebeurt jaarlijks en de uitbetaling van de verworven getrouwheidspremie gebeurt op de eerste dag na het trimester waarin die premie verworven is.

5) Wat zijn de huidige rentevoeten die van toepassing zijn op mijn spaarrekening?

Voor alle gereglementeerde spaarrekeningen die bij Optima Bank aangeboden werden, zijn de rentevoeten te raadplegen via: https://www.optima.be/nl/uw-rekeningen .

Daar kan u ook alle documenten terug vinden, zoals de tarieflijst, de productfiche en de Essentiële Spaardersinformatie. 

6) Wat gebeurt er met de andere gereglementeerde spaarrekeningen?

De andere gereglementeerde spaarrekeningen (zijnde de Spaarrekening en de Spaarrekening Plus) blijven doorlopen. U zal daarover in de komende maanden nog een bericht krijgen;  ook hier geldt dat de titularissen van deze rekeningen 2 maanden voorafgaand geïnformeerd zullen worden van de beëindiging.

7) Wat indien ik verschillende spaarrekeningen heb? 

De spaarrekeningen worden per type opgezegd. Voor elk type spaarrekening ontvangt u een afzonderlijke communicatie. Indien u titularis bent van verschillende types spaarrekening, voorbeeld een Spaarrekening Premium en een Spaarrekening Plus, dan geldt de opzegbrief die u gekregen hebt op 30 april 2015 enkel met betrekking tot de Spaarrekening Premium. De andere spaarrekening blijft  doorlopen tot verder bericht van Optima Bank. Ook hier geldt dat u 2 maanden voorafgaand geïnformeerd zult worden van de beëindiging.

8) Wat gebeurt er met mijn zichtrekening, debetkaart, kredietkaart?

De andere bancaire producten blijven verder bestaan tot nader bericht van Optima Bank. Voor al deze producten geldt eveneens dat u 2 maand voorafgaand zult geïnformeerd worden van de beëindiging. 

9) Wat indien ik geen Web Banking heb?

Indien u niet over een abonnement Web Banking beschikt, dan kan u Optima Bank een schriftelijke overschrijvingsopdracht bezorgen. Deze dient steeds vergezeld te zijn van een handtekening en een kopie van uw identiteitskaart.

10) Hoeveel kan ik overschrijven via de Web Banking?

Om veiligheidsredenen zijn de transacties via de Web Banking beperkt tot een dagelijks bedrag van € 100.000,00. Indien u een groter bedrag wenst over te schrijven, dan vragen wij u om dit over verschillende dagen te spreiden.  

Op 30 april  zullen wij uw krediet overdragen aan Delta Lloyd Bank.  De voorwaarden die werden overeengekomen met Optima Bank blijven onverkort gelden.  Vanaf 1 mei zal u uw kapitaal- en interestaflossingen enkel moeten storten op een rekeningnummer bij Delta Lloyd Bank.

Hoe weet ik of mijn lening deel uitmaakt van deze transactie?

Alle betrokken klanten zullen een brief krijgen van Optima Bank om hen hierover individueel te informeren.

Indien dit zo is, wat dien ik te ondernemen?

Naast de algemene informatiebrief die u van Optima Bank zal ontvangen, zal u ook een schrijven van Delta Lloyd Bank ontvangen met enkele praktische aanwijzingen voor een vlotte overgang.   In principe zijn deze acties zeer beperkt (zoals bijvoorbeeld de aanpassing van het rekeningnummer in uw betalingsinstructies).

Zijn er nog andere veranderingen mogelijk in het verdere verloop van mijn krediet?

Uiteraard kan het zo zijn dat de interne procedures van Delta Lloyd Bank licht afwijken van deze van Optima Bank.  Bij een normaal verloop van het krediet zal u daar echter weinig of niets van merken.   Delta Lloyd Bank zal u hierover in haar brief over informeren.

Neemt Delta Lloyd Bank ook het beheer van uw Optima-vastgoed of andere producten over?

Neen, het gaat enkel om een overname van het krediet.  Uw relatie met Optima in het kader van het vastgoed dat u heeft aangekocht voor beleggingsdoeleinden blijft onveranderd.  Dit geldt uiteraard ook voor de andere beleggingsproducten die u via Optima heeft aangekocht.  U zal u steeds kunnen blijven wenden tot Optima in het kader van financiële planning en beleggingsadvies.

Heeft de overname van de woningkredieten door Delta Lloyd Bank een invloed op mijn  spaardeposito’s en zichtrekeningen bij Optima Bank? 

Neen. De overname door Delta Lloyd Bank beperkt zich tot de woningkredieten en is slechts een onderdeel van de strategische afbouw door Optima van haar bancaire activiteiten. Optima Bank zal u 60 dagen op voorhand verwittigen van de stopzetting van  andere bancaire producten (zoals zicht-en spaarrekeningen). Wij herinneren u dat u enkel aanspraak kan maken op de compensatie voor de niet-verworven getrouwheidspremie indien u uw gereglementeerde spaarrekening aanhoudt tot aan het ogenblik van de eigenlijke stopzetting door Optima Bank.
 

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media omtrent beveiliging van online banken, werd een upgrade van onze Web Banking doorgevoerd.
Echter geeft dit problemen bij klanten met een oudere pc of internettoegang (browser).

Wij stellen graag enkele oplossingen voor:

 1. Installatie van de laatste versie van de browser (bvb. van Internet Explorer)
 2. Installatie van de Google Chrome Browser
 3. Aanpassen van de instellingen van Internet explorer : Ga naar “Tools”, “Internet Options", ”Advanced", ”Security”: volgende opties moeten aangevinkt staan  : SSL 3.0 et  TLS 1.1 et TLS 1.2

Uw zichtrekening Optima
Optima zal al haar verplichtingen tegenover u integraal naleven.

Uw Spaarrekening – Uw Spaarrekening Plus – Uw Spaarrekening Premium
U zal tijdig verwittigd worden van de exacte datum van stopzetting van de spaarrekeningen en dit minstens 60 dagen vooraf.

 1. U hoeft op dit ogenblik zelf niets te ondernemen.
 2. Op de datum waarop de spaarrekeningen stopgezet worden, zullen uw spaargelden -vermeerderd met de verworven basisrente en de getrouwheidspremie- automatisch op uw zichtrekening  bij Optima worden overgeschreven.
 3. Wat betreft uw getrouwheidspremie:  u zal deze ontvangen voor de gelden die -op de dag van stopzetting- 12 maanden op die rekening staan.

Daarnaast betalen we u een vergoeding (voor stortingen die werden verricht tot 22 september 2014 en niet voor latere stortingen) die gelijk is aan het percentage van de toepasselijke getrouwheidspremie voor  :

 • gelden die op de dag van stopzetting geen 12 maanden op die spaarrekening staan en dit voor de periode tussen de storting en de dag van stopzetting van de spaarrekening
 • gelden die op de dag van stopzetting meer dan 12 maanden op die spaarrekening staan en waarvoor dus een nieuwe periode voor het verwerven van een getrouwheidspremie is gestart. Dit geldt voor de periode tussen de start van deze nieuwe periode tot en met de dag van stopzetting van de spaarrekening.

U ondervindt dus geen enkel nadeel van de stopzetting van uw spaarrekening.

Wat indien u zelf beslist uw spaarrekening vervroegd af te sluiten ? In dat geval ontvangt u voor gelden die -op datum van uw afsluiting- geen 12 maanden op uw spaarrekening staan enkel de verworven basisrente.

Indien u erover denkt uw spaargeld via een andere formule te beleggen, verlenen wij u daarbij graag professioneel advies. U kan ons contacteren op 0800- nummer.

Uw krediet
U moet niets ondernemen. Voor uw lopend(e) krediet(en) zullen de afgesproken voorwaarden integraal van toepassing blijven voor de volle looptijd van uw krediet.

Uw bankkaart
U moet voorlopig niets ondernemen. De bankkaart gekoppeld aan uw zichtrekening blijft geldig tot de afsluiting van deze zichtrekening.

Uw kredietkaart/Mastercard
Hierover zullen wij u in een afzonderlijke berichtgeving informeren.

Hebt u verder nog vragen?

Aarzel niet ons te contacteren via mail aan accounts@optima.be of telefonisch op het nummer 09 210 67 67.

Optima ID

Voortaan heet uw identificatienummer: Optima ID. U vindt dit nummer terug in de brief die u van ons ontving ter bevestiging van uw rekeningnummer en uw Web Banking abonnement.

Overzicht van uw portefeuille

Op de homepagina vindt u het overzicht van de saldi van de producten in uw portefeuille terug.
De links houden u op de hoogte van interessante topics op onze website.

 

MIJN REKENINGEN

Rekeningen

 1. Overzicht

Via de nieuwe knop “Acties” kan u vanuit uw rekening meteen :

 • een overschrijving ingeven
 • de historiek van uw verrichtingen raadplegen
 • uw rekeninguittreksels opvragen

Waar vindt u de "Acties"-knop?

 • klik op het saldo van uw rekeningen op de homepagina
 • via het Menu “MIJN REKENINGEN”
 1. Historiek - Geavanceerde opzoeking van transacties

U kan voortaan een gerichte opzoeking doen in uw transacties én het resultaat van uw zoekactie bewaren in .PDF of .CSV-formaat (voor bv. gebruik in Excel).

 1. Beheer - Geef zelf een naam aan uw rekeningen

U kan een “Alias” aan uw rekeningen geven zodat u het onderscheid tussen uw verschillende rekeningen makkelijker kan maken.

 1. Simulatie intrestafrekening

Simuleer de nog te verwerven getrouwheidspremie en maak een simulatie van de impact van een afhaling op de intresten.

 

Overschrijvingen

 1. Overschrijvingen : Geef hier uw betalingsopdrachten in. Vergeet uw bewaarde opdrachten niet te ondertekenen in het menu “MIJN OPDRACHTEN”.
 2. Betaalagenda: Uw verrichtingen in afwachting en de betalingsopdrachten met memo-datum worden hierin weergegeven.

 

Bankkaarten

 1. Overzicht van uw kaarten: bankkaart en/of MasterCard
 2. Bewegingen: Geeft u een overzicht van uw MasterCard- uitgaven. U kan ook het totaalbedrag en de verrichtingen van uw laatste uitgavenstaat raadplegen.

 

Begunstigden

Hier kan u uw begunstigden beheren: raadplegen, opzoeken en toevoegen.

Begunstigde wijzigen of verwijderen? Klik op de begunstigde om deze te wijzigen, nieuwe Alias of adres te geven of te verwijderen.

 

MIJN OPDRACHTEN

Bewaarde overschrijvingen worden, in afwachting van ondertekening, verzameld in het menu “MIJN OPDRACHTEN”. Het aantal te ondertekenen opdrachten wordt aangegeven naast het menu-item.

 

MIJN VOORKEUREN

Hier kan u uw persoonlijke instellingen kiezen zoals de taal van uw applicatie en het aantal lijnen die worden weergegeven op het scherm.

Uw privé en corporate rekeningen samen beheren

Indien u een privé en corporate abonnement hebt, dan kan u voortaan al uw rekeningen samen beheren in hetzelfde Web Banking abonnement.
Via de twee tabbladen “Privé” en “Corporate” bovenaan het scherm kan u vlot overschakelen tussen uw rekeningen.

Dubbele handtekening

Indien gewenst, kan u voortaan met dubbele handtekening werken.  Iedere gevolmachtigde ondertekent de betalingsopdrachten met zijn/haar  eigen digipass in zijn/haar eigen Web Banking applicatie. Interesse? Neem contact met ons op het nummer 09 210 67 67 of via  mail naar accounts@optima.be.

Klik in de bovenste balk van onze website op de knop

Optima Online

U komt op de inlogpagina van de Web Banking terecht.

Wat hebt u nodig?

 1. uw identificatienummer, dat bestaat uit 10 tekens en dat u terugvindt in de brief met de bevestiging van uw rekeningnummers
 2. uw digipass, het toestel dat u per post ontvangen heeft.
 3. uw PIN/PUK-code, die u onder een afzonderlijke witte envelop werd toegestuurd.

Hoe gaat u te werk?

Inloggen kan heel eenvoudig:
Stap 1 : Vul uw identificatienummer in.
Stap 2 : Gebruik uw digipass en volg de instructies op het scherm.
Stap 3 : Klik op bevestigen.  U hebt nu toegang tot uw rekeningen.
 

U heeft nog geen digipass?

Vraag uw digipass aan per mail via accounts@optima.be of bel ons op 09 210 67 67.

 

Optima Bank is voor 100 % een internetbank, zonder kantoren of agentschappen. U kan uw rekeningen online beheren via de Web Banking door middel van overschrijvingen, domiciliëringen en doorlopende opdrachten.

De transactielimiet is € 100 000 per dag.
Voor grotere bedragen, stuur ons een mail naar accounts@optima.be of bel ons op 09 210 67 67.

Bezorg ons zo snel mogelijk uw nieuwe adres:

per mail: accounts@optima.be
per post: Optima Bank nv
  Keizer Karelstraat 75
  9000 Gent

 Vergeet niet een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.

Indien deze problemen zich regelmatig voordoen, werkt u waarschijnlijk met een versie die niet meer ondersteund wordt bv. Windows XP Service Pack 1.

U hebt twee mogelijkheden om het probleem op te lossen:

 • ofwel kunt u Windows updaten (Vista, Windows 7, 8 ...)
 • ofwel kunt u een andere browser gebruiken dan Internet Explorer: bv. Google Chrome of Firefox. U kunt bijvoorbeeld de browser Firefox downloaden via http://www.mozilla-europe.org/nl/firefox/.

 

Indien u een lege pagina of wit scherm te zien krijgt na het opvragen van uw rekeninguittreksels (een pdf-document), dan dient u in uw Adobe-programma een instelling te wijzigen.

Dat doet u als volgt:
Kies de optie “Bewerken” => “Voorkeuren”.
Selecteer hier de instelling “Internet”.
Zorg ervoor dat het vakje “PDF in browser” NIET is aangevinkt. Alle andere combinaties leiden tot mogelijke problemen.
 
Klik in de menubalk op “Edit” => “Preferences”.
Zorg ervoor dat het vakje “Display PDF in browser” NIET is aangevinkt.
 
 

Stuur een e-mail met uw aanvraag naar accounts@optima.be. Vermeld daarin zeker uw rekeningnummer. Uw digipass en de bijhorende pincode worden met de post verzonden, in twee afzonderlijke zendingen. U mag beide zendingen binnen de tien dagen verwachten.

 

Na ingave van uw identificatienummer op het inlogscherm dient u op de 2de pagina een code aan te maken met uw digipass door nauwgezet de instructies te volgen.

U toetst hetvolgende in op uw digipass:
Driehoekje / I I (tweemaal op de I drukken) / driehoekje / PIN code (getal van 4 cijfers) / driehoekje / getal van 8 cijfers dat op uw computerscherm staat (dat is de challenge code) / driehoekje

In stappen:

 • Activeer uw digipass door te drukken op de knop met het driehoekje.
 • Druk 2 maal op de  I - knop : U komt in het menu "CHALLENGE" (zie scherm van uw digipass)
 • Bevestig met het driehoekje
 • Voer de PIN-code (getal van 4 cijfers) in
 • Bevestig met het driehoekje
 • Geef het getal van 8 cijfers in dat op uw computerscherm staat (dat is de challenge code)
 • Bevestig met het driehoekje
 • Als u dit correct gedaan hebt, krijgt u op het scherm van uw digipass de "OTP"-code (one time password = getal van 6 cijfers) te zien.
 • Typ de 6 cijfers van de OTP-code in het daarvoor voorziene vak.
 • Klik vervolgens op "Aanmelden". U zou nu ingelogd moeten zijn in uw Web Banking.


Ondervindt u toch nog problemen? Laat dan het inlogscherm openstaan en bel ons op het nummer 02 467 81 11.

De tarieflijst rekeningen kan u raadplegen onder juridische informatie op onze website www.optima.be.

Tarieflijst rekeningen en betalingen

U kan uw gelden online beheren via de Web Banking.

 1. Via "nieuwe overschrijving" dient u eerst het geld over te schrijven van uw spaarrekening naar uw zichtrekening
 2. Vanuit de zichtrekening kunt u dan overschrijven naar de gewenste rekening

Beschikt u niet over Web Banking?

Vraag uw abonennement aan per mail via accounts@optima.be of bel ons op 09 210 67 67.

Zoals bij alle Belgische banken, geldt bij Optima Bank de garantie van het Waarborgfonds van de overheid ten bedrage van € 100 000 per persoon.
Voor meer info: http://www.protectionfund.be

U kan uw rekening afsluiten via het formulier dat u terugvindt in uw Web Banking.
Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar Optima Bank:

per mail: accounts@optima.be       
per post: Optima Bank nv
  Keizer Karelstraat 75
  9000 Gent

 

 

 

Vergeet zeker niet:

 • het rekeningnummer in te vullen waarop het resterende saldo van de af te sluiten rekening(en) gestort mag worden
 • een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen